دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی (JTD) - اخبار و اعلانات