فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی اهداف ذیل  را دنبال می کند:

  - ایجاد بستری مناسب جهت انتشار دستاوردهای محققین در زمینه توسعه تکنولوژی صنعتی

  - انتقال تجارب مدیران موفق در زمینه های مرتبط با موضوع توسعه تکنولوژی صنعتی

  - ترویج دانش و ارتقا سطح علمی مخاطبان در حوزه توسعه تکنولوِژی صنعتی