براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) امتیازات این فصلنامه به صورت ذیل است:

ضریب تاثیر: 0.346، ضریب آنی: 0.167 و کیفیت: Q2

 


 

مقاله ترویجی

صاحب امتیاز:
پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مدیر مسئول:
  علیرضا آخوندی

سردبیر:
  محمدصادق حاجی تاروردی


شاپا چاپی: 2676-5403

شاپا الکترونیکی: 2676-5411

ابر واژگان