آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 96 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 35 %