دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی (JTD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله