مدیر مسئول


علیرضا آخوندی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مدیریت اجرایی

  • akhoundiacecr.ac.ir
  • 021-67641110

سردبیر


مقصود امیری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


رحمت ستوده قره باغ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


سید حسن قدسی پور عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سید سروش قاضی نوری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی رحمانی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


مقصود امیری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سید محمد طباطبایی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


مرتضی خاکزار بفرویی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


منصور خانکی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مندسی مکانیک

مدیر نشریه


آرزو مکرمی مدیر اداره انتشارات علمی و تخصصی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مدیریت صنعتی

  • journaljdsharif.ac.ir
  • 021-67641215