• صاحب امتیاز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
 • شروع انتشار:  1382
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپ: 5403-2676
 • شاپای الکترونیکی: 5411-2676
 • ضریب تأثیر: 0.231
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • نوع مجله: علمی(ب)
 • هزینه داوری مقاله: خیر
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع داوری: داوری بسته 
 • ایمیل مجله:  journal@jdsharif.ac.ir