فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی (JTD) - واژه نامه اختصاصی