نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 مدیر/ خرید خارج در وزارت دفاع

2 رئیس هیئت مدیره موسسه مدیریت فناوری آینده نگاران سما

چکیده

نرخ سریع تغییرات فناورانه در عصر مفهومی حاضر موجب بروز اختراعاتی در سطوح و حوزه‌های مختلف علمی و فناوری می‌شود. تا زمانی که این اختراعات وارد بازار نگردند، نه تولید ثروتی معنا دارد و نه تولید فناوری. در این راستا یکی از عوامل موثر بر تجاری‌سازی اختراعات مسئله ارزش‌گذاری فناوری است و این مهم در بازار فناوری با توجه به مشخصه‌های منحصربه‌فرد آن، از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. برخورداری از مشتریان خاص، منحصربه‌فرد بودن خدمات و تولیدات قابل ارائه در این حوزه، ویژگی‌های فنی و تخصصی موجود در محصولات، از مصادیق پیچیدگی و نحوه قیمت‌گذاری در این بازار است. از آنجا که گاهی فناوری از ارزش کیفی برخوردار است، تبدیل کردن آن به‌صورت کمی و بیان آن به واحد پول، دشواری این امر را افزایش می‌دهد. نکته دیگر، مشخص نبودن تمامی عوامل تاثیرگذار بر قیمت فناوری و نیز شفاف نبودن میزان تاثیر هر کدام از عوامل فوق در تعیین قیمت است. در این مقاله، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و به کمک روش AHP به شناسایی، تبیین و وزن‌دهی عوامل هزینه‌ای پرداخته شده است و چهار عامل به ترتیب اولویت هزینه اولیه، هزینه تولید مجدد، هزینه انتقال و جذب و هزینه انتخاب دانش فنی نتیجه این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The recognition and weighting of the cost factors effective on valuating know-how by AHP method

چکیده [English]

In the present conceptual era, the rapid rate of technology changes causes the inventions outbreak in different scientific and technological levels and fields. There is no sense to wealth and technology production until the inventions enter the market. In this respect, the technology valuation is one of the effective factors in inventions commercialization which has a lot of complexities in technology market considering its exclusive characteristics. The evidences of the complexity and the way of valuation in the market include having specific customers, available exclusive services and products in this field, and available technological and professional specifications of the products. Since the technology has partially a value of quality, it would be more difficult to change it to quantity and to transform it into money unit. Another point is that neither all the effective factors on technology price are specified, nor their effectiveness in determining it is evident
In this research, the recognition, explanation, and weighting the cost factors are done by semi-structured interview with the experts and using AHP method; as a result of this project, the primary, reproduction, transfer and attraction, and know- how selections costs, are respectively the four factors resulted according to priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • know-how
  • technology
  • cost factors