نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشیار

3 استاد

4 مشاور مدیرعامل

چکیده

در دنیائی زندگی می‌کنیم که عدم اطمینان و ابهام در زمینه تغییرات فناوری، بازار، راهبردی‌های رقبا، انتظارات مشتریان و گروه‌های ذینفع دیگر، شرکت‌ها را به شد ت نگران حفظ مزیت‌های رقابتی و بقاء خود نموده است. در راستای این تحولات، نوآوری، نوآور بودن و سازمان‌های نوآور در دستور کار رهبران و مدیران ارشد سازمان‌ها قرار گرفته است اما توسعه این قابلیت‌ها، ساز و کارهای ساختاری، فرآیندی و مدیریتی خاصی را طلب می‌کند که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است، هدف این مقاله پاسخ‌ گوئی به این نیاز مبرم است، بدین منظور ابتدا نوآوری، نوآور بودن سازمان‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس مفاهیم کلیدی سازمان‌های نوآور، ویژگی‌ها و ابعاد آن تشریح می‌شود و به چگونگی سازمان‌دهی و رهبری این سازمان‌ها پرداخته می‌شود و در پایان چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده آنها ترسیم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and analysis of innovative organizations, their leaderships and coordination mechanisms

چکیده [English]

We are living in the world that uncertainty, ambiguity in the fields of technology changes, market, competitors’ strategies, and expectations of customers and the other stakeholders, have caused the companies to concern severely about their competitive advantages and even their survivals.
In the direction of these changes, innovation, innovativeness and innovative organizations have become the main priorities of the organizations’ leaders. But the development of these capabilities requires specific structural, process, and managerial mechanisms which are paid less attention in Iran.
In response to this urgent need, innovation and innovativeness of the organizations are studied first in this article. Then the key concepts, characteristics, and dimensions of the innovative organizations are explained along with the way of their organizing and leadership. Finally, their future challenges and prospects are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • innovativeness
  • innovative organization
  • Leadership