نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان دفتر مرکزی جهادانشگاهی

2 کارشناس راهبری علمی و حمایت از نوآوری سازمان ستفا

چکیده

دوسوتوانی سازمانی به عنوان یکی از اساسی ترین رموز موفقیت سازمان ها در آینده و علی الخصوص در عرصه رقابت بین المللی می باشد که به توانایی همزمان استفاده از فرصت های موجود در بخش های اکتشاف و بهره برداری و ایجاد تعادل همزمان بین این دو وجه سازمانی است؛ که در راستای نیل به این هدف مدیریت و رهبری دوسوتوان نقش موثر و اثربخشی خواهد داشت؛ مفهومی که مولفه های آن تاکنون شناسایی نشده است. تحقیق حاضر دارای رویکرد آمیخته و در دو بخش کیفی و کمی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ در بخش کیفی متدولوژی پژوهش مطالعه موردی اکتشافی و در بخش کمی به بررسی وضعیت مدل اندازه گیری در جهاد دانشگاهی پرداخته شده است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه هایی که مدیریت و رهبری دوسوتوان را توصیف می کنند شامل نقش ها، مهارتها، ویژگی ها و چالش هایی است که مدیریت دوسوتوان در حین کار در دو وجه سازمان دوسوتوان با آنها مواجه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

شناسایی و بررسی مولفه های مدیریت و رهبری دوسوتوان در سازمانهای مبتنی بر علم و فناوری با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)

چکیده [English]

دوسوتوانی سازمانی به عنوان یکی از اساسی ترین رموز موفقیت سازمان ها در آینده و علی الخصوص در عرصه رقابت بین المللی می باشد که به توانایی همزمان استفاده از فرصت های موجود در بخش های اکتشاف و بهره برداری و ایجاد تعادل همزمان بین این دو وجه سازمانی است؛ که در راستای نیل به این هدف مدیریت و رهبری دوسوتوان نقش موثر و اثربخشی خواهد داشت؛ مفهومی که مولفه های آن تاکنون شناسایی نشده است. تحقیق حاضر دارای رویکرد آمیخته و در دو بخش کیفی و کمی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ در بخش کیفی متدولوژی پژوهش مطالعه موردی اکتشافی و در بخش کمی به بررسی وضعیت مدل اندازه گیری در جهاد دانشگاهی پرداخته شده است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه هایی که مدیریت و رهبری دوسوتوان را توصیف می کنند شامل نقش ها، مهارتها، ویژگی ها و چالش هایی است که مدیریت دوسوتوان در حین کار در دو وجه سازمان دوسوتوان با آنها مواجه می شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دوسوتوانی
  • مدیریت و رهبری دوسوتوان
  • سازمانهای مبتنی بر علم و فناوری

[1] بندریان، رضا؛"دوسوتوانی همزمان، الگوی مناسب سازماند‌هی فعالیت‌های اکتشاف و بهره برداری در سازمان‌های پژوهش و فناوری “، دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره بیست و دو، صص 32-21، زمستان 1392.

[2] منطقی، منوچهر؛ تقی زاده، محمد؛ صفردوست، عاطیه؛ محمدروضه سرا، مریم؛ “تحلیلی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در ایجاد، رشد و موفقیت شرکت‌های زایشی“،  دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره بیست و شش، صص 17 تا 28، پاییز و زمستان 1394.

[3] ممبینی، یعقوب؛ ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود؛ “بررسی ابهامات و نوع‌شناسی دوسوتوانی سازمانی در سازمان­های تکنولوژی محور“، دوفصلنامه علمی- ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره بیست و سه، صص 72-59، بهار و تابستان 1393.

 

[4] Adler, Paul S.; Barbara, Goldoftas; Levine, David I.; "Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system", Organization science, Vol. 10, No.1, pp. 43-68, 1999.

[5]  Beckman, C. M.; "The influence of founding team company affiliations on firm behavior", Academy of Management Journal, No. 49, pp. 741-758, 2006.

[6] Bledow, R.; Frese, M.; Anderson, N.; Erez, M.; Farr, J.; "A dialectic perspective on inn ovation: conflicting demands, multiple pathways, and ambidexterity", Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, Vol. 2, Issue 3, 2009.

[7] Cao, Q.; Gedajlovic, E.; Zhang, H.; "Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects", Organization Science, Vol. 20, Issue 4, pp. 781-796., 2009

[8] Carroll, T. N.; "Designing Organizations for Exploration and Exploitation", Journal of Organization Design, Vol. 1, No. 2, pp. 64-68, 2012.

[9] Danneels, E.; "Dialogue on the effects of disruptive technology on firms and industries", Journal of Product Innovation Management, Vol. 23, Issue 1, pp. 2-4, 2006.

[10] Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S.; Introduction: Entering the Field of Qualitative Research, Handbook of Qualitative Research, pp. 1-17, 1994.

[11] Eisenhardt, K. M.; Brown, S. L.; "Patching: Restitching business portfolios in dynamic markets", Harvard business review, Vol. 77, Issue 3, pp. 72-82, 1998.

[12] Flickinger, M.; Gruber-Mücke, T.; Fiedler, M.; "The linkage between human resource practices and organizational ambidexterity: An analysis of internal labor market dynamics in a port-of-entry context", Journal of Business Economics, Vol. 83, Issue 8, pp. 923-946, 2013

[13] Geer, N.; Kujawa, J.; Patureau-Mirand, B.; "Ambidextrous objects and trace functions for nonsemisimple categories". Proceedings of the American Mathematical Society, Vol. 141, No. 9, pp. 2963-2978, 2013.

[14] Glaser, B. G.; "Emergence vs forcing: Basics of grounded theory analysis", Sociology Press, 1992.

[15] Graetz, F.; Smith, A.; "Organizing forms in change management: The role of structures, processes and boundaries in a longitudinal case analysis", Journal of Change Management, Vol. 5, No. 3, pp. 311-328, 2005.

[16] Grant, R. M.; "Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm", Strategic Management Journal, vol. 17, pp. 109-122, 1996.

[17] Gupta, A. K.; Smith, K. G.; Shalley, C. E.; “The interplay between exploration and exploitation”, Academy of management journal, Vol. 49, No. 4, pp. 693-706, 2006.

[18] Janesick, V. J.; "The dance of qualitative research design: Metaphor, methodolatry, and meaning", 1994.

[19] Junni, P.; Sarala, R.; Taras, V.; Tarba, S.; "Organizational ambidexterity and performance: A meta-analysis", The Academy of Management Perspectives, amp-2013.

[20] Kogut, B.; Zander, U.; "Knowledge, market failure and the multinational enterprise: A reply", Journal of international business studies, pp. 417-426, 1995.

[21] March, J. G.; "Exploration and exploitation in organizational learning", Organization science, Vol. 2, No. 1, pp. 71-87, 1991.

[22] Matson, E.; Patiath, P.; Shavers, T.; "Stimulating Knowledge Sharing:: Strengthening Your Organization’s Internal Knowledge Market", Organizational Dynamics, Vol. 32, Issue 3, 275-285, 2013.

[23] McFadzean, E.; "Developing a Proposal: A Nine Step Process", 2007.

[24] O’Reilly III, C.A.; Tushman, M.L.; "Ambidexterity as a dynamic Capability:Resolving the innovator’s Dilemma", Research in organizational behaviour, Vol. 28, pp. 185-206, 2008.

[25] O'Reilly, C.; Tushman, M.; "Organizational ambidexterity: Past, present and future", The Academy of Management Perspectives, amp-2013.

[26] Pellegrinelli, S.; Murray-Webster, R.; Turner, N.; "Facilitating organizational ambidexterity through thecomplementary use of projects and programs", International Journal of Project Management, Vol.  33, Issue 1, pp. 153-164, 2015.

[27] Raisch, S.; Birkinshaw, J.; "Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators", Journal of Management, Vol. 34, pp. 375-409, 2008.

[28] Reilly, C. A.; Tushman, M. L.; "The ambidextrous organization. Harvard business review", Vol. 82, No. 4, pp. 74-83, 2004.

[29] Strauss, Anselm L.; Corbin, Juliet; Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage publication, 1990

[30] Wang, C. L.; Rafiq, M.; "Ambidextrous Organizational Culture, Contextual Ambidexterity and New Product Innovation: A Comparative Study of UK and Chinese High-tech Firms", British Journal of management, Vol. 25, Issue 1, pp. 58-76, 2015.

[31] Wei, Z.; Yi, Y.; Guo, H.; "Organizational learning ambidexterity, strategic flexibility, and new product development", Journal of Product Innovation Management, Vol. 31, Issue 4, pp. 832-847, 2014.

[32] Wei, Z.; Zhao, J.; Zhang, C.; "Organizational ambidexterity, market orientation, and firm performance", Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 33, pp. 134-153, 2014.

[33] Yang, Z.; Zhou, X.; Zhang, P.; "Discipline versus passion: Collectivism, centralization, and ambidextrous innovation", Asia Pacific Journal of Management, pp. 1-25, 2014.

[34] Yin, R. K.; "The case study crisis: Some answers", Administrative science quarterly, Vol. 26, No. 1, pp. 58-65, 1981.