نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت تکنولوژی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوآوری‎های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا با استفاده از تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری، انجام گرفت.این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه گروه بین‌المللی مپنا (تولیدی، صنعتی و بازرگانی) شامل می شود. انتخاب افراد نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. براساس فرمول کوکران 143 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد ‌گردیدند. داده های مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه برگرفته از شاخص های ارائه شده در پژوهش روتر و همکاران(2018) گردآوری گردید. آنالیز داده‌ها و آزمون فرضیه‌های توسط نرم‌افزار SPSS و smart pls صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که 614/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه اقتصادی تحت تاثیر متغیر نوآوری های باز قرار دارد. 412/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه پایدار تحت تاثیر متغیر نوآوری های باز قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصله 342/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه پایدار تحت تاثیر متغیر عملکرد نوآوری های اقتصادی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Open Innovation on Economic and Sustainability Innovation Performance in MAPNA Group Research and Development Units

نویسندگان [English]

  • elham eyvazzadeh 1
  • Arnoosh Shakeri 2

1 Azad University student

2 Department or Management of Technology, Faculty of Management and Economy,ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH, Tehran,IRAN

چکیده [English]

The present study was conducted with the purpose of investigating the Effects of Open Innovations on economic and sustainability innovation performance in MAPNA group Research and Development Units. This research was an applied research type and Conducted in a survey method, the statistical population consisted of managers and experts of the international group MAPNA (manufacturing, industry and commerce). The main field of their activity is contacting R & D of products and services and delivering them to the market. Simple random was used as sampling method; 143 people were estimated as sample size according to Cochran formula. Data were collected using a questionnaire According to the indicators presented in the research by Router et al. (2018). Data analysis and hypothesis testing were performed by SPSS software and smart pls. The results showed that 0.614 of the variables of economic innovation performance variable are affected by the variable of open innovation. Values 0.412 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the open innovation variable. Also based on the results 0.342 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the performance of economic innovation variables. Data were collected using a questionnaire According to the indicators presented in the research by Router et al. (2018). Data analysis and hypothesis testing were performed by SPSS software and smart pls. The results showed that 0.614 of the variables of economic innovation performance variable are affected by the variable of open innovation. Values 0.412 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the open innovation variable. Also based on the results 0.342 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the performance of economic innovation variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Research and Development
  • Economic innovation performance
  • Sustainability innovation performance
  • MAPNA Group

[1]     احمدی، زهرا؛ شفیعی نیک‌آبادی، محسن؛ وکیل‌الرعایا، یونس؛ "تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تاکید بر نقش تعدیل­گری تلاطم بازار(مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان)"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 32، صص 92-73، 1397.

[2]     اکبری، مرتضی؛ ذره­پرور شجاع، الهام؛ پاداش، حمید؛ علیزاده­مقدم، شکوه­السادات؛ "تاثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره ، شماره 3، صص 184-157، 1397.

[3]     شاکری، فاطمه؛ طهاری مهرجردی، محمدحسین؛ دهقان دهنوی، حسن؛ کاوندی، رضا؛ "بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرایند"، مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، شماره ۱، 1390.

[4]     فیضی، کامران؛ طباییان، سیدکمال؛ خسروپور، حسین؛ "نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری"، فصلنامه رشد فناوری، دوره 9، شماره 35، صص 31-23، 1392.

[5]     مدهوشی، مهرداد؛ کیاکجوری، کریم؛ "تاثیر نوآوری باز در همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک PLS"، آموزش علوم دریایی، دوره 5، شماره 13، صص 65-51، 1397.

[6]     Arnold, M.; “The role of open innovation in strengthening corporateresponsibility”, International Journal of Sustainable Economy, Vol. 3, Issue 3, pp. 361–379, 2011.

[7]     Atuahene‐Gima, K.; Slater, S. F.; Olson, E. M.; “The contingent value of responsive and proactive market orientations for new product program performance”, Journal of product innovation management, Vol. 22, Issue 6, pp. 464-482, 2005.

[8]     Brettel, M.; Cleven, N. J.; “Innovation culture, collaboration with external partners and NPD performance”, Creativity and Innovation Management, Vol. 20, Issue 4, pp. 253–272, 2011.

[9]     Carrillo-Hermosilla, J.; del Río, P.; Könnölä, T.; “Diversity ofeco-innovations: Reflections from selected case studies”, Journal of Cleaner Production, Vol. 18, Issue 10–11, pp. 1073–1083, 2010.

[10] Chesbrough, H. W.; “Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology”, Harvard Business Press, 2006.

[11] Dahlander, L.; Gann, D. M.; “How open is innovation? Research Policy”, Vol. 39, Issue 6, pp. 699–709, 2010.

[12] De Medeiros, J. F.; Ribeiro, J. L. D.; Cortimiglia, M. N.; “Success factors for environmentally sustainable product innovation: A systematic literature review”, Journal of Cleaner Production, No. 65, pp. 76–86, 2014.

[13] Freeman, R. E.; Strategic management: A stakeholder approach, Boston, MA: Pitman, 1984.

[14] Gassmann, O.; Enkel, E.; Chesbrough, H.; “The future of open innovation R&D Management”, Vol. 40, Issue 3, pp. 213–222, 2010.

[15] Gkypali A. H.; Lee, J.; "Open Innovation Management: Chal Lenges and Prospects", International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 41, pp. 130 – 138, 2012.

[16] Giusti, J. D.; Alberti, F. G.; Belfanti F.; “Makers and clusters. Knowledge leaks in open innovation networks”, Journal of Innovation & Knowledge, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.04.001.

[17] Hossain, M.; “Open innovation: So far and away forward”, World Journal of Science Technology and Sustainable Development, Vol. 10, Issue 1, pp. 30–41, 2010.

[18] Huizingh, E. K. R. E.; “Open innovation: State of the art and future perspectives”, Technovation, Vol. 31, Issue 1, pp. 2–9, 2011.

[19] Inauen, M.; Schenker-Wicki, A.; “The impact of outside-in open innovation on innovation performance”, European Journal of Innovation Management, Vol. 14, Issue 4, pp. 496–520, 2011.

[20] Lee, K.-H.; Kim, J.-W.; “Integrating suppliers into green product innovation development: An empirical case study in the semiconductor industry”, Business Strategy and the Environment, Vol. 20, Issue 8, pp. 527–538, 2011.

[21] Lozano, R.; “Collaboration as a pathway for sustainability”, Sustainable Development, Vol. 15(March), pp. 370–381.

[22] Michelino, F.; Caputo, M.; Cammarano, A.; Lamberti, E., “Inbound and outbound open innovation: Organization and performances”, Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 9, Issue 3, pp. 65–82, 2014.

[23] Moretti, F.; Biancardi, D.; “Inbound open innovation and firm performance”, Journal of Innovation & Knowledge, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.001.

[24] Rauter, R.; Globocnik, D.; Perl-Vorbach, E.; Baumgartner, R. J.; “Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance”, Journal of Innovation & Knowledge, 2018.

[25] Robaczewska, J.; Vanhaverbeke, W.; Lorenz, A.; “Applying open innovation strategies in the context of a regional innovation ecosystem: The case of Janssen Pharmaceuticals”, Global Transitions, 2019.

https://doi.org/10.1016/j.glt.2019.05.001.

[26] Sanjay, K. S.; Shivam, G.; Donatella, B.; Shampy, K.; “Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance”, Journal of Business Research, 2019.

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.040.

[27] Stefan, I.; Bengtsson, L.; “Unravelling appropriability mechanisms and openness depth effects on firm performance across stages in the innovation process”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 120, pp. 252–260, 2017.

[28] Zhang, S.; Yang, D.; Qiu, S.; Bao, X.; Li, J.; “Open innovation and firm performance: Evidence from the Chinese mechanical manufacturing industry”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 48, pp. 76-86, 2018.