نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشکده صنایع دانشگاه یزد

چکیده

این مقاله به دنبال برآورد اهمیت نسبی الزامات فنی محصول در ماتریس QFD با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتریان و محدودیت های پیش روی تولیدکنندگان است. با توجه به اینکه ماتریس QFD فقط خواسته های مشتریان را در الزامات فنی دخیل می داند، لذا این مقاله به دنبال روشی جهت بررسی محدودیت های موجود در طراحی محصول علاوه بر نیازمندی ها است. از این رو مدل DEA که یک مدل برنامه ریزی خطی است، پیشنهاد می شود. در این راستا، در آغاز به بررسی ادبیات موضوع در زمینه های QFD و DEA پرداخته خواهد شد و پس از تشریح فرآیند تلفیق دو مدل با یکدیگر، مطالعه موردی بررسی می شود. برآورد نیازمندی های مشتریان و اهمیت نسبی آنها، محدودیت های پیش روی تولیدکنندگان و مشخصات فنی در صنعت کاشی و سرامیک یزد نیز مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین رابطه بین نیازمندی ها با مشخصات فنی از یک سو و محدودیت های پیش روی تولیدکنندگان و مشخصات فنی از سوی دیگر برآورده می شود. در نهایت با ساخت مدل DEA و محدودیت های آن، اهمیت نسبی الزامات فنی در صنعت کاشی و سرامیک یزد حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An integrated approach for evaluation and ranking of the relative importance of the product technical requirements- Tile and ceramic industry as a case study

چکیده [English]

In this article, considering the customers' needs and the limitations ahead of producers, we are looking for the estimation of the relative importance of the product technical requirements in QFD matrix. Since the matrix considers only customers' needs in technical requirements then a technic, which proceeds to study both the needs and the limitations in designing the product, is followed. Hence, the DEA model which is a linear planning one is suggested. Firstly, the related literatures in the fields of QFD and DEA are studied, and after describing the integration process of the two models with each other the case study is considered. Secondly, the customers' needs and their relative importance, the limitations ahead of producers, and technical specifications of the tile and ceramic industry are paid attention to; also the relation between the needs and technical specifications from one hand, and the limitations ahead of producers and technical specifications from the other hand are estimated. Finally, we obtain the relative importance of technical requirements in the tile and ceramic industry by manufacturing DEA model with its limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • QFD (quality function deployment)
  • DEA (data envelopment analysis)
  • customers' needs
  • design requirements
  • relative importance
  • tile and ceramic industry