تبیین نقش ناهمگونی شبکه در توسعه عملکرد شرکت‌ها در شبکه های نوآوری مبتنی بر رویکرد دوسوتوانی (مطالعه موردی: شرکت های زیست دارویی)

عاطیه صفردوست؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی

دوره 19، شماره 45، مهر 1400، صفحه 77-84

https://doi.org/10.22034/jtd.2021.247833