نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

عوامل موثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه ها (انگیزش ها)، توانمندی ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار داده اند: - اقتصاددانانی که روش کلاسیک را به همراه نوآوری ها دنبال کردند و نظریه نئوکلاسیک را شکل دادند. این نظریه را از جنبه فناوری، می توان به نظریه های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون زا تقسیم نمود. - اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند، نظریه ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف است. نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تکامل یافته نظریه های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری های نوین نوآوری، نشان داده که زیرسیستم هایی مانند سازمان های R&D، بنگاه های صنعتی و سازمان های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theoretical bases of technology development from schools viewpoint

چکیده [English]

The effective factors in technology development process are demand and supply sides of technology and the interaction among related factors such as: motives, abilities, and the institutions which create knowledge and utilize it. In different schools, the theoretical bases of technology development process are considered and also concept and evidence of technology are studied and discussed by economists after the classical period as follows: the economists who followed the method of classics' along with a little changes formed the theory of Neo- classics'. Technologically, this theory can be divided into neoclassical production, neoclassical innovation and endogenous growth theories. The second group is the economists who followed Shompeter's revolutionary theory in the field of economic and social development which formed a theory named "evolutionary economics". The followers of this theory are classified into two groups which are called Institutionalism and naturalism. Shompeter has developed two different theories in connection with technology development; these are known as "creative destruction" and "creative accumulation" pattern. The national innovation system theory is indeed the evolved traditional innovation theories. With the help of a historical analysis and by using new innovation theories, Freeman has shown that the subsystems such as R&D organizations, industrial institutions, and state organizations in interaction among each other and creating an organizational framework bring about technology innovation development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical economy school
  • neoclassic economy school
  • evolutional economics
  • national innovation system
  • Technology development
  • and technology innovation