نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی/ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

یکی از مشکلاتی که سازمانهای ایرانی همواره با آن مواجهند عدم اجرای موفق پروژه‌های مدیریت دانش در سازمانها است، که به یکی از دغدغه‌های تصمیم‌گیران تبدیل شده است. اینکه چرا پروژه‌های مدیریت دانش در ایران عمدتاً به شکست منجر می‌شوند، یکی از مباحث مهم این مقاله محسوب می‌گردد. با توجه به اینکه اجرای مدیریت دانش یک نوع تغییر در سازمان محسوب می‌گردد، در این تحقیق مدیریت تغییر به عنوان یکی از پاسخ های پتانسیل مطرح می گردد. نوع رویکرد و انتظارات از مدیریت دانش در یک سازمان پاسخ دومی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. هدف این مقاله توصیف اهمیت مدیریت تغییر همزمان با پیاده سازی مدیریت دانش و همچنین، ارائه یک رویکرد و طبقه‌بندیِ متمایز از مدیریت دانش است. این مقاله که از نوع کیفی- توصیفی است و با روشی پدیدارشناسانه، سعی در پاسخ به این موضوع داشته و موانع و چالشهای موجود و عوامل شکست در مدیریت دانش را بررسی کرده و سپس از طریق استقراء پسینی، دسته‌بندی متمایز و جدیدی از مدیریت دانش را در هفت حوزه مختلف ارائه می‌کند. در نتایج تحقیق اولا، طبقه بندی جدیدی برای درک بهتر از مدیریت دانش ارائه می‌گردد، ثانیا، اجرای مدیریت تغییر همزمان با اجرای مدیریت دانش را ضروری تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of failure challenges in implementation of knowledge management projects in Iran

نویسنده [English]

  • Negar Armaghan

Assistant Professor/ Iranian Research Organization for Science and Technology

چکیده [English]

One of the principal concerns of Iranian organizations’ managers is why knowledge management projects don't realize with success and lead to failure in Iran. This is one of the matters that discussed in this paper. As regards, implementation of knowledge management consider as a change in an organization, so, change management is a potential answers considered in this paper. The approach on knowledge management in an organization is the second potential answer considered in this paper. The objective of this paper is to show the importance of change management in implementation of knowledge management and present a distinct approach and classification of methods and techniques of knowledge management. This paper tries to answer questions with a qualitative-descriptive methodology by phenomenological way. The failure factors in knowledge management will be studied by inductive reasoning. The results show two important aspects: a new classification in Knowledge Management, which will be proposed in seven different domains, and Change Management is important step in implementation of Knowledge Management process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change
  • change management
  • Failure in Knowledge Management
  • knowledge management
  • Classification