نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه تغییرات سریع تکنولوژی، فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را به‌طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت‌ها به بهره‌برداری مناسب از تکنولوژی وابسته است. امروزه سازمان‌ها به قدرت انطباق و انعطاف بسیار بالایی نیاز دارند تا نه‌تنها بتوانند در محیطی که ثابتش تغییر است، دوام بیاورند بلکه به کارایی نیز دست یابند. در این پژوهش تأثیر پویایی تکنولوژیکی بر کارایی عملیاتی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری تولید مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده به‌منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد که توسط کارشناسان و مدیران 101 شرکت تولیدی فعال در شهرستان رشت تهیه شده است. روایی پرسشنامه از طریق مبانی نظری و نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز، از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با افزایش انعطاف‌پذیری، پاسخ مؤثرتری به تغییرات تکنولوژیکی حاصل از محیط داد و منجر به کارایی عملیاتی بهتر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of technological dynamism on operational efficiency: the mediating role of manufacturing flexibility

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rafiei Rasht Abadi 1
  • Mostafa Ebrahimpour Azbari 2
  • Mohsen Akbari 2

چکیده [English]

Nowadays, economic enterprises activities have been deeply affected by rapid changes in technology. In fact, economic prosperity, industries and companies are dependent on utilizing the technology appropriately. Today, organizations need high strength of adaptation and flexibility in order to not only can endure an inconsistent environment, but also achieve efficiency. In this study, the effect of technological dynamism on operational efficiency with the manufacturing flexibility mediation has been studied. A questionnaire is used as an instrument to collect data that are provided by experts and managers of 101 manufacturing companies in Rasht province. The validity of questionnaire was confirmed through the theoretical foundations and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. For the data analysis, structural equation modeling technique (SEM) with the approach of partial least squares (PLS) was used. The results show that by increasing flexibility, a more effective response can be given to technological changes of environment and a better operational efficiencies can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing flexibility
  • technological dynamism
  • operational efficiency
  • manufacturing industries
  • Structural Equation Modeling (SEM)