نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

10.22034/jtd.2022.252168

چکیده

توانایی و قابلیت سازمان‌ها در مدیریت بحران‌ها و چالش‌ها، تأثیر قابل توجهی بر تاب‌آوری جامعه دارد. سازمان‌ها در زمان‌های بحران خدمات ضروری ارائه می‌کنند و نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه به شرایط عادی ایفا می‌کنند. از این رو تاب‌آوری سازمانی به معنای ظرفیت سازمان در پیش‌بینی بحران، واکنش مناسب به شرایط بحرانی، کاهش اثرات و مقاومت در برابر آسیب‌های آن و نهایتاً بازیابی از شرایط بحرانی، تبدیل به یک موضوع مهم در تحقیقات سازمانی شده است. در سازمان‌های تحقیقاتی، نوآوری‌های ویرانگر سازمان‌های رقیب، چالش بزرگ و بحرانی است که مواجه شدن با آن نیازمند تاب‌آوری سازمانی است. این تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت‌دانش و تاب‌آوری در یک سازمان تحقیقاتی پرداخته‌ایم. جامعه آماری تحقیق،تعداد 60 نفر پژوهشگران سازمان تحقیقاتی می‌باشد ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ توزیع شده بین اعضا جامعه‌آماری می‌باشد و پرسشنامه‌های تکمیل‌شده مبنای تحلیل این پژوهش قرار‌گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به‌ترتیب با استفاده از نظر خبرگان و محاسبه آلفای‌کرونباخ مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. بعلاوه برای تحلیل‌داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از از نرم افزارspss استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که که بین نوآوری در مدیریت‌دانش و انتقال‌دانش با تاب‌آوری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین ابعاد حفظ‌دانش، کاربرد‌دانش، کسب‌دانش، مستند‌سازی نتایج مدیریت‌دانش و خلق‌دانش با تاب‌آوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد بنابراین سازمان باید فرایند‌های انتقال‌دانش و نوآوری در مدیریت‌دانش را مورد بازنگری قرار داده تا درجهت تاب‌آور سازی سازمان حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between knowledge management and organizational resilience (Case study of a research organization)

نویسندگان [English]

 • ٍEbrahim Mahmodzadeh 1
 • mehran keshtkar 1
 • Jalal Nouri 2
 • h moomivand 3

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 faculty of ACECR- Sharif Branch

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده [English]

The ability of organizations to manage crises and challenges has a significant impact on community resilience. Organizations provide essential services in times of crisis and play a very important role in the speed with which society returns to normal. Therefore, organizational resilience, which means the capacity of the organization to predict the crisis, respond appropriately to the crisis, reduce the impact and resistance to its damage, and finally recovery from the crisis, has become an important issue in organizational research. . In research organizations, the destructive innovations of competing organizations are a major and critical challenge that requires organizational resilience. This study examines the relationship between the dimensions of knowledge management and resilience in a research organization. The statistical population of the research is 60 researchers of the research organization. The data collection tool is a questionnaire distributed among the members of the statistical population and the completed questionnaires are the basis of the analysis of this research. The validity and reliability of the questionnaire were examined using expert opinion and Cronbach's alpha calculation, respectively. In addition, SPSS software was used to analyze the data and test the research hypotheses. Findings show that there is no significant relationship between innovation in knowledge management and knowledge transfer with organizational resilience, but between the dimensions of knowledge retention, application of knowledge, acquisition, documentation of management results. Knowledge and its creation have a significant relationship with organizational resilience, so the organization must review the processes of knowledge transfer and innovation in knowledge management to move towards organizational resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Organizational Resilience
 • adaptive capacity
 • tacit knowledge
 • Entrepreneurship
 • احمدی­پور،زهرا؛ "بازآفرینی و تاب­آوری سازمانی ضرورت راهبردی در چرخه حیات سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی"، مجله مطالعات و پژوهش­های اداری، شماره 4، صص 16-8، 1398.
 • امیری، مقصود؛ الفت، لعیا؛ فیضی، کامران؛ صالحی ابرقویی، محمدعلی؛ "طراحی مدلی برای تاب­آوری سازمانی"، مجله مدیریت بهره­وری، سال 11، شماره 44، صص 65-35، 1397.
 • بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس؛ تحلیل داده­های پرسشنامه­ای به کمک نرم­افزار spss، ویرایش چهارم، تهران، انتشارات عابد، صص 90-78، 1391.
 • پورطاهری، مهدی؛ سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره؛ "ارزیابی تطبیقی روش­های رتبه­بندی تکنیک مخاطرات محیطی در مناطق روستایی(مطالعه موردی : استان زنجان)"، پژوهش­های روستایی، سال دوم، شماره سوم، صص 54-31، 1390.
 • پورسراجیان، داریوش؛ سلطانی علی آبادی، مژگان؛ اولیا، محمدصالح؛ "تعیین و اولویت­بندی موانع به اشتراک­گذاری دانش در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی(مطالعه موردی: موسسه آموزش عا لی امام جواد(ع)"، نشریه رشد فناوری، سال نهم، شماره 34، صص 43-34، 1392.
 • مومیوند، حجت­اله؛ نوری، جلال؛ .اسکندری، احمدرضا؛ اخوان، پیمان؛ "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان نظامی"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 19، شماره 45، صص 60-49، 1400.
 • دالکر، کیمز(ترجمه: زرگرپور، حمید؛ بریمانی، حمید؛ زرآبادی­پور، سعید)؛ مدیریت دانش در تئوری و عمل، انتشارات پندار پارس، چاپ دوم، تهران، 1399.
 • اصلانی افراشته، امیر؛ دهدشتی، شاهرخ؛ زهره؛ "اثر جو خلاق و مدیریت دانش مشتری بر تاب­آوری سازمانی در شرکت­های صادراتی"، مدیریت کسب­وکار بین­المللی، دوره 2، شماره 2، صص 93-65، 1398.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=529518

 • رستگار، عباسعلی؛ باقری، هوشمند؛ عین علی، محسن؛ "واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب­آوری بر عملکرد سازمانی"، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 40، شماره 4، صص 128-107، 1398.
 • سرمدی، محمدرضا؛ عفتی، فاطمه؛ "ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره­وری آسیایی(مطالعه موردی: شهرداری تهران)"، مطالعات دانش­شناسی، سال ششم، شماره 12، صص 23-1، زمستان 1398.
 • فاریابی، محمد؛ رحیمی اقدم، صمد؛ کوششی، محمدرضا؛ پورآقابالایی، علیرضا؛ "تأثیر بازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین‌المللی"، مدیریت کسب­وکارهای بین­المللی، دانشکده مدیریت و اقتصاد تبریز، سال دوم، شماره 1، صص 58-39، بهار 1398
 • کوثر، زهرا؛ ندائی، امین؛ سیدنقوی، میرعلی؛ "عوامل موثر وپیامدهای تاب­آوری سازمانی"، پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 23، شماره 4، 1398.
 • محمودزاده، ابراهیم، علوی­نژاد، علی؛ "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)"، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 2، شماره 7، صص 104-81، 1396.
 • مکاریان، سعید؛ نریمانی، مهدی؛ "محرک­ها و بازدارنده­های محیط کاری در فرایند خلق دانش سازمانی(مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)"، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 14، صص 55-12، 1390.
 • فقیه میرزایی، سمیه؛ غالمیان، محمدرضا؛ "ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش"، دو فصلنامه مطالعات مدیریت، صص 152-101، 1389.
 • ورمزیاری، حجت؛ ایمانی، بابک؛ "تحلیل تاب­آوری کسب­وکارهای روستایی در شهرستان ملکان"، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، صص 200- 181، 1396.
 • دهقان نجم، منصور؛ "مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی"، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 10، شهریور 1388.
 • Cho, S.; Mathiassen, L.; Robey, D.; “Dialectics of resilience: a multi-levelanalysis of a telehealth innovation”, Journal of Information Technology, Vol. 22, Issue 1, pp. 24-35, 2007.
 • Evely, A.C.; Fazey, I.; Stringer, L.C.; Reed, M.S.; “Designing knowledge exchange for resilience: how people view and conduct knowledge matters”, Sustainable Learning Working Paper Series, No.2, 2012

URL: http://sustainable learning.org/workingpapers/newworking

 • Emmons, C. B.; Improving organizational performance: Building organizational resilience and sustainability through knowledge-sharing relationships, Doctoral dissertation, Walden University, College of Management and Technology, 2013.
 • Gibson C. A.; Tarrant, M.; “A Conceptual Models' Approach to Organisation Resilience”, Australian Journal of Emergency Management, Vol. 25, Issue 2, pp. 6-12, 2010.
 • Godwin, Ikpe; Umoh, Ed.; Amah, “Knowledge Management and Organizational Resilience in Nigerian Manufacturing Organizations”, Developing Country Studies, Vol. 3, No. 9, pp. 104- 120, 2013.

http://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/article/view/7609

 • Gadgil, M.; Berkes, F.; Folke, C.; “Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation”, Ambio, Springer, Vol. 22, pp. 151-156, 1993.
 • Haddadi, P.; Besharat, M. A.; “Resilience, Vulnerability and Mental Health”, Procedia (Social and Behavioral Sciences), Vol. 5, pp. 639-642, 2010.

DIO: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.157.

 • Hasan, I.; Rizvi, S.; “Knowledge Management Framework for Sustainability and Resilience in Next-Gen e-Governance”, In: Nanda P., Verma V.K., Srivastava S., Gupta R.K., Mazumdar A.P. (eds) Data Engineering for Smart Systems, Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, Singapore, Vol 238, 2022.

https://doi.org/10.1007/978-981-16-2641-8_18

 • Holling, C.; “Resilience and stability of ecological system”, Annu. Rev. Ecol., pp. 1-23, 1973.
 • McAslan, A.; “The Concept of Resilience, understanding its Origins, Meaning and Utility”, TorrensResilience Institute, Adelaide, Australia, 2010.
 • Mitchell, T.; Harris, K.; “Resilience: a risk management ap-proach”, background note, ODI, 2012.
 • McManus, S.T.; Organisational resilience in New Zealand, PhD thesis, 2008.
 • Moore, G. W.; Moore, M. H.; Creating public value through state arts agencies, 2005.
 • O’Donnell, O.; Innovation in the Irish Public Sector, Institute of Public Administration, 2006.
 • Palekiene, O.; Simanaviciene, Z.; Bruneckiene, J.; “The application of resilience concept in the regional development context”, Procedia -Social and Behavioral Sciences, Vol. 213, pp. 179-184, 2015.

Available online at www.sciencedirect.com.

 • Pisano, U.; “Resilienceand Sustainable Development: Theory of Resilience, Systems Thinking and Adaptive Governance”, European Sustainable development Network (ENSD), 2012.

Available at:http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=26

 • Prayag, G.; Chowdhury, M.; Spector, S.; Orchiston, C.; “Organizational resilience and financial performance”, Annals of Tourism Research, Vol. 73, pp. 193-196, 2018.
 • Rahman, Alfi; Sakurai, Aiko; Munadi, Khairul; “Indigenous knowledge management to enhance community resilience to tsunami risk: lessons learned from Smong traditions in Simeulue island”, Indonesia, Conference Series Earth and Environmental Science, Vol. 56, No. 1:012018, February 2017IOP.

DOI:10.1088/1755-1315/56/1/012018

 • Senge, P.M.; “The leader’s new work: building learning organizations”, Sloan Management Review, Vol. 32, No. 1, pp. 7-22, 1990.
 • Seville, E.; Brunsdon, D.; Dantas, A.; Le Masurier, J.; Wilkinson, S.; Vargo, J.; Building Organisational Resilience: A summary of Key Research Findings, University of Canterbury Civil Engineering, 2006.
 • Simone Jill, Gross; Sustainability versus resilience:what is the global urban future and we planfor change? copapartive urban studies, project Woodrow Wilson international center for scholars and fetzer institute, 2008.
 • Stephenson, Amy; Benchmarking the Resilience of Organisations, a Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Civil and Natural Resources Engineering Department; University of Canterbury, 2010.
 • UN 2015 GAR; Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Making Development Sustainable: The Future of Disaster Risk Management (United Nations)
 • UNISDR; Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, Geneva: UNISDR, 2015
 • Victoria, Reyes-Garcı ́a; Laura, Aceituno-Mata; Laura, Calvet-Mir; Teresa, Garnatje; Erik, Go ́ mez-Baggethun; Juan, J.; Lastra, Ricardo Ontillera; Montserrat, Parada,; “Resilience of traditional knowledge systems: The case of agricultural knowledge in home gardens of the Iberian Peninsula”, Global Environmental Change, Vol. 24, pp. 223–231, 2014.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378013002306

 • Zach, Whitman; Rural Organisational Impacts, Responses, and Recoveries to Natural Disasters: Case Studies from the Canterbury Earthquake Sequence and the 2010 Southland Snowstorm, a Thesis Submitted In Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Hazard, 2014
 • Weichselgartner, J.; Pigeon, P.; “The Role of Knowledge in Disaster Risk”, ReductionInternational Journal of Disaster Risk Science, No. 6, pp. 107-116, 2015.
 • Zhao, Kang; Kumar, Akhil; Terry P., Harrison; John, Yen; “Analyzing the Resilience of Complex Supply Network Topologies Against Random and Targeted Disruptions”, IEEE Systems Journal, Vol. 5, No. 1, 2011.