نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.253284

چکیده

بررسی تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت‌های بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط
چکیده
هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت‌های بازاریابی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی قرار می‌گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می‌شود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارشناسان در شرکت‌های کوچک و متوسط در تهران است، که تعداد آنها 950 نفر بوده است و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 274 نفر تعیین شده است. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، محقق از پرسشنامه‌ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. روایی با استفاده از فرمول لاوشه و پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ سنجیده شده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت تکنولوژی دیجیتال بر قابلیت‌های بازاریابی و محیط بازاریابی می‌باشد.
واژگان کلیدی: تکنولوژی دیجیتال، محیط بازاریابی، قابلیت بازاریابی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of digital technology on the environment and marketing capabilities of small and medium enterprises

نویسندگان [English]

  • Mousa Karimi 1
  • Rasoul Sanavifard 2
  • Ali Hamidizadeh 3

1 The Student of Ph.D., Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Investigating the Impact of Digital Technology on the Environment and Marketing Capabilities of Small and Medium Enterprises

Abstract
The main purpose of this study is to investigate the impact of digital technology on the environment and marketing capabilities. The present study is applied in terms of purpose and is in the category of descriptive correlational research. From a philosophical point of view, this research is an analogy based on the positivist paradigm. In terms of time index, it is also considered cross-sectional. A researcher-made questionnaire was used to assess the research variables. Research data were analyzed using structural equation modeling and LISREL software. The statistical population studied is managers and experts in small and medium companies in Tehran, whose number was 950 people and according to Morgan table, the sample size is 274 people. In this regard, while reviewing the literature on the subject and using library resources, the researcher has used a questionnaire to collect information. Validity was measured using the Lawshe formula and reliability was measured using the Cronbach's alpha formula. The hypotheses of this study were tested using structural equation modeling and LISREL software. The results indicate the positive impact of digital technology on marketing capabilities and marketing environment.


Keywords: digital technology, marketing environment, marketing capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital technology
  • marketing environment
  • marketing capability