نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گرایش سازمانی، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدة معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

4 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.254407

چکیده

مطالعه کارآفرینی در قعر هرم، با چالشهای زیادی روبرو است چرا که اغلب مطالعات قعر هرم را مستثنی از مطالعات کار آفرینی در سطح جهان می‌کنند. مهمترین دلیل چنین امری را می‌توان در کم اهمیت دانستن فقر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در حوزه کسب و کار دانست و باید این مناطق را مهمترین مناطق مطالعات کسب و کاری جهان ارزیابی نمود. بنابراین پیرو چنین ضرورتی است که مطالعه حاضر، بنا را بر مطالعه و سطح بندی زمینه های رشد کسب و کار کارآفرینان قعر هرم کمیته امداد امام خمینی قرار داده است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با تلفیق استراتژی گرندد تئوری با مباحث تحلیل در عملیات نرم ضمن شناسایی متغیرهای دخیل به سطح بندی آنها پرداخت. فلسفه مد نظر از نوع تفسیرگرایی با رویکرد کیفی است. ارزیابی و اندازه گیری به وسیله پرسشنامه (اندازه نمونه 10 متخصص کسب و کارمبتنی بر نمونه هدفمند) صورت پذیرفت. نتایج پس از تحلیل به روش دیمتل و تحلیل ساختاری تفسیری نشان داد که مقوله شرایط کارآفرینی بعنوان مهمترین متغیر مجموعه هشت مقوله‌ای کسب و کار قعر هرم در کمیته امداد می‌باشد. این مقوله مهمترین متغیر مستقل مجموعه بوده است که به همراه متغیرهای مدیریت تسهلیگری تعاملی، سطح تعاملی تسهیلگری، مدیریت تسهلگری بعنوان متغیر مستقل مطرح شدند که نتیجه تعامل آنها شکل گیری چهار متغیر برآیندی یعنی، پیامدهای تسهلیگری، سایر عوامل موثر بر تسهلیگری، ساختار تسهیلگری، محرک های شکل گیری تسهلیگری بعنوان متغیر وابسته هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and leveling factors affecting the growth of businesses at the bottom of the pyramid entrepreneurs (Case study of Imam Khomeini Relief Committee)

نویسندگان [English]

  • fereshteh ansari 1
  • ali badiezadeh 2
  • Hojjatullah Abdul Maleki 3
  • Ruhollah Zaboli 4

1 PhD Student in Entrepreneurship، Organizational, Department of Entrepreneurship, Qzvin Branch Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh (AS) University

4 Associate Professor, Department of Health Services Management, School of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Studying entrepreneurship at the bottom of the pyramid faces many challenges because most studies exclude the bottom of the pyramid from entrepreneurship studies worldwide. The most important reason for this can be seen in the low importance of poverty in Western Europe and North America in the field of business and these areas should be considered the most important areas of business studies in the world. Therefore, following this necessity, the present study is based on the study and leveling of the business growth areas of entrepreneurs at the bottom of the pyramid of the Imam Khomeini Relief Committee. In the present study, we try to combine the grounded theory strategy with the topics of analysis in soft operations while identifying the variables involved and leveling them. The philosophy is the interpretive type with a qualitative approach. Evaluation and measurement performed by a questionnaire (sample size of 10 business experts based on the targeted sample). The results after DEMATEL analysis and interpretive structural analysis showed that the category of entrepreneurial conditions as the most important variable of the set of eight categories of business is the bottom of the pyramid in the relief committee. This category was the most important independent variable of the set, which along with the variables of interactive facilitation management, interactive facilitation level, and facilitation management introduced as independent variables that result of their interaction is the formation of four outcome variables, namely, facilitation consequences, other factors affecting facilitation, facilitation structure, and facilitators of facilitator formation as dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The bottom of the pyramid entrepreneurs
  • Imam Khomeini Relief Committee
  • Entrepreneur