نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

پژوهشگر پسادکتری / دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

10.22034/jtd.2022.254483

چکیده

امروزه با بروز تغییرات شدید در محیط اقتصادی- اجتماعی جهان، صنعت حمل و نقل هوایی نیز دچار تحولات اساسی شده و برنامه ریزی برای این صنعت را مشکل تر از پیش نموده است. این صنعت در ایران بدلیل تحریم های بین المللی شدید، نیاز به توسعه هر چه بهتر و بیشتر حمل و نقل هوایی، تقاضا روبه افزایش و همچنین تاثیرات بلندمدت تکنولوژیکی ساخت هواپیما دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. یکی از الزامات برنامه ریزی در هر صنعتی پیش بینی درست از نیازهای صنعت در آینده می باشد. در این مقاله سعی کرده ایم تا با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها و شبیه‌سازی، ساختار حاکم بر صنعت را شناسایی و تعداد ناوگان مورد نیاز در صنعت هوایی ایران را در افق 1404 پیش بینی کنیم. به عبارت دیگر با مدل‌سازی صنعت هوایی و سپس اعتبارسنجی مدل به بررسی رفتار تعداد ناوگان صنعت هوایی تحت سناریوهای مختلف پرداخته ایم. خروجی مدل‌های شبیه‌سازی بیانگر موارد زیر بود: 1) تقاضا صنعت هوایی رو به افزایش است که این ناشی از رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و بد بودن وضعیت سایر وسایل حمل و نقل می باشد؛ 2) تعداد هواپیماهای مورد نیاز تا سال 1404 طبق سرانه 3.4 برابر 322 و سرانه 5 برابر 428 ناوگان می باشد. هر چند نیاز به ناوگان هوایی و تقاضا افزاینده است اما نهایتا بدلایل مختلف از جمله محدود بودن بازار ایران این تقاضا در بلند مدت کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Forecasting of Iran Aviation Fleet Number by Using System Dynamics Approach

نویسنده [English]

  • Ali Haji Gholam Saryazdi

System Dynamics PostDoc Researcher/ Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology

چکیده [English]

Today, by advent of major changes in the economic –social environment of world, the air transport industry is also experiencing fundamental changes. This industry in Iran, because of severe international sanctions, increasing demand, need to develop better and more air transport, as well as long-term effects of aircraft manufacturing technology; has its own complexities. One of the planning requirements in any industry is corrected anticipation for future needs of the industry. To predict fleet needed to be considered required things such as economic growth, population growth, state of other means of transport, the existing fleet and how to provide the required Fleet. These combine to form a complex and dynamic system. Therefore, a suitable approach to predict the behavior of these systems is required. In this article, first identify dynamics of the industry and then predict the number of fleet required in air transport for Iran's aviation industry in1404. In other word, by modeling air industry and then validating model, we have discussed about behavior of airline industry's fleet number, under various scenarios. The following represents the output of simulation models: 1) the aviation industry demand is growing due to economic growth, population increases and the bad state of other means of transport; 2) In 1404 the number of aircraft required to per capita 3.4 times be 322 and 5 times is 428 fleets. Although the need for fleet and demand is increasing, but ultimately demand in the long-term is decline because of various reasons including limited Iran's market

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation Industry
  • System Dynamics Approach
  • Stock and Flow Diagram (SFD)
  • Simulation