نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مشاور معاون وزیردراموربرق وانرژی و رییس گروه بهبود وبهره وری صنعت برق وانرژی / وزارت نیرو

چکیده

چکیده یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه ، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی می باشد.ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های موردنیاز برای اجرای الویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند، بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آنها را مشخص می سازد. در این مقاله سعی داریم با استفاده از مدل ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ، سطح توانمندی های تکنولوژیک وزارت نیرو را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم. این مدل از 9 بعد سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و در هر یک وضعیت بنگاه را مشخص نموده و شکاف موجود را ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Technological Capabilities levels in Industries water and electricity

نویسنده [English]

  • Amin Sadeghi

چکیده [English]

One of the key factors of the failure of employing technology to gain competitive advantage in the developing countries firms is the lack of knowledge and understanding of the firm technological capabilities level and using them in the direction of relative advantages.
Technological needs assessment is a tool used for determining the required capabilities to implement technological priorities. Technological assessment not only identifies the weak and problematic areas of the firm, but also takes relative advantages of the firm into consideration and defines them.
In this paper, it is tried to study and analyze technological capabilities level of the Ministry of Energy using technological needs assessment model. This model has evaluated the capability level of the firm from 9 aspects, and has determined the firm status in each of them. Finally, in order to reduce the existing gap some suggestions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Technological capabilities
  • Technology Need Assessment (TNA)