نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

دبیر اموزش و پرورش ناحیه 2 یزد

چکیده

خلاقیت، شناخت مسأله، اجرا و ارزش برای حمایت از نوآوری لازم و ضروری هستند و به تنهایی هیچ‌کدام منجر به نوآوری نخواهند شد. فرد، تیم و یا سازمان‌ها بدون خلاقیت، قادر به تبدیل یک مسأله به فرصت و ایجاد ارزش برای مشتریان خود نیستند. اجرای موفقیت‌آمیز نیز باعث خلق ارزش و ارزش افزوده خواهد شد که به کلیه بازیگران سود خواهد رساند. مدیران باید به این نکته توجه نمایند که ابزار به تنهایی عامل پیشرفت و ترقی نیست، بلکه باید رابطه تنگاتنگ بین نیاز و مسأله‌ای که ابزار می‌تواند برطرف کند وجود داشته باشد، هیچ ابزاری بر ابزار دیگر اولویت ندارد، مگر اینکه نیاز خاصی را برطرف کند. این مقاله با چارچوبی منطقی و مطالعه‌ای دقیق از بین ابزارهای متنوع مورد استفاده مدیران در تکنیک‌های دهگانه مدیریت نوآوری تعداد 18 ابزار مهم و پرکاربرد حوزه پژوهش که ارزشی بالاتر از میانگین نظر خبرگان کسب نمودند، مورد بررسی قرار می‌دهد و با مفهوم‌شناسی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری از دیدگاه بازیگران عمده و نقش هر کدام سعی بر روشن نمودن جایگاه هر بازیگر در عرصه مدیریت نوآوری دارد. بین بازیگران و نقش آنان رابطه یک‌به‌یک وجود ندارد، ممکن است بازیگران نقش‌های متنوعی همچون خلق ابزارها، ترفیع کاربران، مساعدت سایر بازیگران را بر عهده بگیرند. 54% دانشگاه را خالق ابزارها و 54% شرکت‌ها را استفاده کننده ابزارها و تکنیک‌ها معرفی می‌نمایند و 61% بر این اعتقاد بوده که شرکت‌های مشاور بیشترین مساعدت را به شرکت‌ها در استفاده از تکنیک‌ها خواهند داشت و 20% بیان نموده که تکنیک‌ها را به طور موفقیت‌آمیز در سازمان خود مورد استفاده قرار داده‌اند که شامل شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های مشاور می‌باشند که همبستگی مثبتی بین آن‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation, arena assistance innovation agent to innovation management technique

نویسنده [English]

  • ali mohammad mondegari bamkan

teacher

چکیده [English]

Creativity, problem recognition, implementation and value for support by innovation are necessary and privacy none not become redound into innovation. individual, teams and or organizations without creativity not may to reduction one problem into opportunity and creation of value toward self clientele. Implementation successful also author become creation value and add value, that extend to all agent. Managers must attended to this point that is not tools alone element advance and promotion, rather must linkage narrowing to visible inter need and problem that tools power eliminate, any tools upon other tools not preference, unless eliminate special need. This paper to logical framework and watchful study to peruse the 18 basic and main tools at research circle by variety tools of the innovation management ten of technique, that gain top value of average experts esteem and to making concept innovation dimension by viewpoint main agent and those figure to explain place agent to arena of the innovation management. Between agent and these efficacy not exist one to one linkage. May be diverse agent realization diverse activity. Agent have variety role, like, make tools, promotion usage, helping of agent. Also according to the to the study, 54% , universities creator of tools and 54% of the companies use techniques and instruments are introduced, 61% believe that consultant company most of help to be companies in the bear of use techniques, Some 20% of the actors in the study stated that they have successfully used IMTs in their own organization, inclusive are industrial firm and consultant firm and exist plus correlation between.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tools and technique of the innovation management
  • Innovation
  • correlation test
  • consultant firm
  • industry firm

[1]      باقری‌مقدم، ناصر؛ همکاران؛ موتورهای محرک نوآوری، چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظام‌های نوآوری فناورانه، مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور، 1391

[2]      دانایی‌فرد، حسن؛ "اقتصاد دانش محور و حفظ تمامیت دانشگاه"، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 10، شماره 3(33)، صص 193-163، پاییز 1383.

[3]      مندگاری‌بامکان، علی‌محمد؛ تبیین نقش تکنیک‌های مدیریت نوآوری و عاملان نوآوری در اقتصاد دانش محور در پارک علم و فناوری یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، شهریور1394.

[4]      مندگاری‌بامکان، علی‌محمد؛ همکاران؛ "اولویت‌بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه‌های اقتصاد دانش‌محور: مدلAHP"، دو فصل‌نامه توسعه تکنولوژی، شماره25، بهار و تابستان 1394.

[5]      مندگاری بامکان، علی‌محمد؛ "تبیین مزیت متدها و تکنیک‌های مدیریت نوآوری"، مجله علمی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، بهار 1398.

[6]      Brady, T.; et al.; “Tools for technology management: an academic perspective”, Technovation, 1997.

[7]      Charles, R.B.; Stowe. Doug Grider; “Strategies for advancing organizational innovation”, Journal of Management and Marketing Research, 2014.

[8]      Cohen, W.M.; Levinthal, D.A.; “Absorptive capacity: a new perspective in learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 1, pp. 178-184, 1990.

[9]      Coombs, R.; Hull, R.; “Knowledge management practices and path dependency on innovation”,Research Policy, Vol. 27, pp. 237-253, 1998.

[10]   European Commission; innovation management and the knowledge- driven Economy, directorate- general for Enterprise, 2004.

[11]   Evensen, J.E.; “Creating an innovative organization”, Journal of Telektronikk, p. 42-47, 2004.

[12]   Hidalgo, Antonio; Jose, Albors; Innovation Management Techniques and tools: A Review From theory and Practice”, R&D Management, Vol. 38, Issue 2, Blackwell Publishing Ltd, 2008.

[13]   Ketelholm, W.; Toolboxes are out: thinking is in, Financial Times Mastering Management Supplement, (1996)

[14]   Lawshe, CH.; “A quantitative approach to content validity”, Personnal Psychology, Vol. 28, pp. 563- 575, 1975.

[15]   Nordlund, T.; Scenarios and Operator Business Models for management of Digital Homes, Espoo, (March 8) 2007.

[16]   Vesna, Mandic; “Methodology for innovation management”, 2014.

[17]   Walsh; et al.; “Innovativenes: Aconceptual framework antecedents, dimentions, outcomes”, Euro, chrhelsinki, pp. 1-11, 2009.