نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

ازآنجا که بازده تولید شده از پیاده‌سازی نوآوری در بنگاه‌ها جهت کسب مزیت رقابتی و درنهایت داشتن عملکرد بهتر، ماحصل تعامل بین محیط کسب‌و‌کار، راهبرد‌های نوآوری و قابلیت‌های شرکت‌ها است؛ و اینکه تاکنون مطالعاتِ قابل‌توجهی در مورد برهم‌کنشِ محیط کسب‌و‌کار (به‌عنوان عامل بیرونی) و راهبرد‌های نوآوری بر عملکرد شرکت ها صورت نگرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرپذیری عملکرد تجاری یک بنگاه از همسویی راهبرد‌های نوآوری (دو بعدِ نوآوری محصول و نوآوری فرآیند) با محیط کسب‌و‌کار (در چارچوب سه عامل پویایی، رقابت‌پذیری، و تغییرات تکنولوژیک) است.
با ‌استفاده‌از داده‌های بدست آمده از پرسشنامه - از خبرگان شرکت های تولیدی صنعت پلاستیک ایران - و سرانجام مدلسازی، و تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب با بکارگیری روش استلزام مَمدانی؛ مطالعه فوق نشان می‌دهد که در این صنعت، نوآوری فرآیند در مقایسه با نوآوری محصول تأثیر بیشتری بر عملکرد تجاری خواهد گذاشت. از‌سوی‌دیگر، تغییرات تکنولوژی در مقایسه با پویایی و رقابت‌پذیری تأثیر بزرگتری بر عملکرد تجاری می‌گذارد. در مجموع، این پژوهش همسویی راهبردی بین راهبرد نوآوری فرآیند و تغییرات تکنولوژیک در بهبود عملکرد تجاری را به تصویر کشاند. این نتایج، انتخاب هدفمند راهبرد نوآوری براساس شرایط مختلف محیطی برای بنگاه‌ها را ضروری می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aligning innovation strategies and the business environment to improve business performance in the plastics industry

نویسندگان [English]

  • JALAL SEYFI NIA 1
  • Abbas khamseh 2

1 Executive Master of Business Administration, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 University faculty member

چکیده [English]

Whereas the productivity generated by implementing innovation in firms for competitive advantage and ultimately having a better performance is the result of the interaction between the business environment, innovation strategies, and corporate capabilities; And that so far, significant studies have not been performed on the interaction of the business environment (as an external factor) and innovation strategies on firm performance; Therefore, the main objective of this research was to investigate the impact of a firm's business performance by aligning innovation strategies (two dimensions of "product innovation" and "process innovation") with the business environment (within the three factors of "dynamism", "competitiveness", and "technological change").
Using the data obtained from the questionnaire - from experts of Iranian plastics manufacturing companies - and finally modeling, and analyzing the data by the fuzzy inference system in MATLAB software using the method of Mamdani implication; The study shows that in this industry, the process innovation will have a greater impact on business performance than product innovation. furthermore, technological changes have a greater impact on business performance than dynamism and competitiveness. Overall, this study illustrated the strategic alignment between technological change and process innovation strategy in improving business performance. These results necessitate the targeted selection of innovation strategy based on different environmental conditions for firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Strategy
  • Business Environment
  • business performance
  • Fuzzy logic
  • Plastic industry
[1]    شفیعیون، رسول؛ نوروزی، اکبر؛ ”بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیتهای رقابتی“، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 39، صص 18-3، 1399.
[2]    خمسه، عباس؛ خدابنده، فاطمه؛ ” ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوراﻧـﻪ ﺷــﺮﮐـﺖﻫـﺎی ﺻــﻨـﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷــﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻠﺎت “، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 40، صص 54-35، 1399.
[3]    پ‍ورت‍ر، م‍ای‍ک‍ل(ترجمه: مجیدی، جهانگیر؛ مهرپویا، عباس)؛ استراتژی رقابتی: تکنیک­های تحلیل صنعت و رقبا، انتشارات رسا، تهران، 1396.
[4]    پی­یرس، جان؛ رابینسون، ریچارد کنت(ترجمه: خلیلی شورینی، سهراب)؛ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، تهران: موسسه انتشارات یاداوره کتاب، تهران، 1393.
[5]    ثامهاین، هانس(ترجمه: باقری، سیدکامران؛ رضاپور، مرتضی؛ کمالی، سیدهادی)؛ مدیریت تکنولوژی در سازمان‌های تکنولوژی بنیان، نشر رسا، تهران، 1393.
[6]    رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ مدیریت تکنولوژی(نگرشی جامع بر تکنولوژی نوآوری و تجاری سازی)، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1395.
[7]    طاهری، سارا؛ آشنایی با نظریه مجموعه­های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، ویرایش دوم، 1387.
[8]    میرفخرالدینی، حیدر؛ آذر، عادل؛ پورحمیدی، مسعود؛ منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات دانشگاه یزد، یزد، ویرایش دوم، 1396.
[9]    یدالهی فارسی، جهانگیر؛ جزوه  تحلیل محیط کسب و کار ایران، انتشارات دانشگاه تهران(مرکز آموزش مجازی)، تهران، 1390.
[10] Akgün, A.E.; Keskin, H.; Byrne, J; “Organizational emotional capability, product and process innovation, and firm performance: an empirical analysis”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 26, Issue 3, pp. 103–130, 2009.
[11] Barney, J. B.; “Looking inside for Competitive Advantage”, Academy of Management Executive, Vol. 1, pp. 13-27, 1995.
[12] Dess, Gregory G.; Beard, Donald W.; “Dimensions of organizational task environments”, Administrative Science Quarterly, Vol. 29, Issue 1, pp. 52-73, 1984.
[13] Gilbert, J.T.; “Choosing an innovation strategy: theory and practice”, Business Horizons, Vol. 337, Issue 6, pp. 16-21, 1994.
[14] Gunday, G.; Ulusoy, G.; Kilic, K.; Alpkan, L; “Effects of innovation types on firm performance”, International Journal of Production Economics, Vol. 133, Issue 2, pp. 662–676, 2011.
[15] Herzog, P.; Leker, J.; “Open and closed innovation: Different innovation cultures for different strategies”, International Journal of Technology Management, Vol. 52, pp. 322-343, 2010.
[16] Hurley, R.F.; Hult, G.T.M.; “Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination”, Journal of Marketing, Vol. 62, Issue 3, pp. 42-54, 1998.
[17] Jansen, J.J.P.; Van Den Bosch; F.A.J.; Volberda, H. W; “Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators”, Management Science, Vol. 52, pp. 1661–1674, 2006.
[18] Cano, C. R.; Carrillat, F. A.; Jaramillo, F.; “A meta-analysis of the relationship between market orientation and business performance: evidence from five continents”, 2004.
[19] Lumpkin, G.T.; Dess, G.G. “Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life cycle”, Journal of Business Venturing, Vol. 16, Issue 5, pp. 429-451. 2001.
[20] Murat A. I.; Baki, B; “Antecedents and performance impacts of product versus process innovation: Empirical evidence from SMEs located in Turkish science and technology parks”,European Journal of Innovation Management,Vol. 4, Issue 2, 2011.
[21] Oke, A.; Prajogo, D.I.; Jayaram, J.; “Strengthening the innovation chain: the role of internal innovation climate and strategic relationships with supply chain partners”, Supply Chain Management, Vol. 49, Issue 4, pp. 43–58, 2013.
[22] Peteraf, M. A.; “The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View”, Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 179-191, 1993.
[23] Prajogo, D. I.; “The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance”, International Journal of Production Economics, Vol. 171, Issue 2, pp. 241-249, 2016.
[24] Prajogo, D.I.; Sohal, A.S.; “The integration of TQM and technology and R&D management in determining organizational performance – an Australian perspective”, Omega, Vol. 34, pp. 296–312, 2006.
[25] Tidd, J.; “Innovation management in context: environment, organization and performance”, International Journal of Management Review, Vol. 3, Issue 3, pp. 169-183, 2009.
[26] Tsai, Kuen-Hung; Yang, Shu-Yi; “Firm innovativeness and business performance: The joint moderating effects of market turbulence and competition”, Industrial Marketing Management, Vol. 42, Issue 8, pp. 1279–1294, 2013.
[27] Volberda, H.W.; Van Bruggen, G.V.; Tsai, K.H.; Yang, S.Y.; Firm innovativeness and business performance: the joint moderating effects of market Environmental Turbulence: A look into its Dimensionality, NOBO, 1997.
[28] Porter, M. E.; Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York, Free Press, 1998.