بررسی تاثیر هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از متغیر میانجی مدیریت دانش (موردمطالعه: صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

نسرین اخگری؛ مهران کشتکار هرانکی؛ محمود احمدی شریف

دوره 20، شماره 48، تیر 1401، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22034/jtd.2022.252593